torna

Detall de la notícia

Imatge 5221648

Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses concurs personal laboral fix

21/07/2022

Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 12 de maig de 2022 (BOIB núm. 63, de 14 de maig).

Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta Resolució (del 22 de juliol de 2022 al 4 d’agost de 2022), per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius.

 

14/05/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts, o en la Seu electrònica

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear.

El termini de presentació de sol.licituds és del 16/05/2022 fins al 03/06/2022.