torna

Detall de la notícia

Imatge 4797005

La Mesa de Diàleg Social trasllada al Govern de l'Estat un seguit de mesures per a continuar protegint el teixit empresarial i laboral de les Illes Balears

Govern, sindicats i patronals demanen mantenir la protecció a fixos discontinus i establir exoneracions per a les empreses de les quotes a la Seguretat Social

El Govern de les Illes Balears i els agents econòmics i socials han acordat un document per plantejar al Govern de l’Estat un seguit consideracions a tenir en compte en referència a la propera pròrroga dels ERTO que s’està acabant de debatre en la mesa de diàleg social nacional.

Avui s’ha reunit la Mesa de Diàleg social per plantejar un nou marc de protecció per a empreses i treballadors per a aquesta temporada turística, que si bé ja ha iniciat activitat efectiva i mantindrà millors resultats que l’any 2020, és cert que seguirà veient-se afectada per les restriccions i mesures adoptades per fer front a la pandèmia. En tant que no es normalitzi el mercat laboral i l’activitat empresarial, caldrà seguir mantenint mesures de protecció, tal i com està fent el Govern de l’Estat amb el recent anunci de la pròrroga dels ERTO fins a finals de setembre.

Les propostes emanades des de les Illes Balears mantenen una coherència amb el que ja s’ha reivindicat anteriorment respecte a les especificitats del seu mercat laboral, fortament marcat per l’estacionalitat de l’activitat turística i pel pes que representa la figura del treballador fix discontinu a la nostra Comunitat.

En aquest sentit la Mesa de Diàleg de les Illes ha plantejat a l’Estat els següents aspectes:

  • Prorrogar totes les modalitats d’ Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació vigents i la prestació extraordinària per desocupació vinculada aquests ERTO fins al 30 de setembre, coincidint així amb la mateixa línia que ja s’ha pronunciat el Govern de l’Estat. Per als integrants de la mesa de Diàleg Social és important que els ERTE continuïn regulats com a instrument que faciliti l’entrada i sortida dels treballadors i treballadores a la seva activitat, evitant així el risc de l’extinció de la relació laboral.

  • Demanar que les empreses incorporin de manera obligatòria els treballadors fixos discontinus (facin crida a tota la plantilla) als ERTO. És a dir, a partir de l’1 de juny les empreses efectuaran la crida del seu personal fix discontinu, prenent com a referència la data de crida de 2019, i se sol·licitarà la seva incorporació a un ERTO si no tenen activitat efectiva per incorporar-se al seu lloc de feina.

 

  • Es pretén així que totes les treballadores i treballadors quedin afectats per un ERTO amb caràcter preceptiu, assegurant així la seva protecció econòmica. Durant el període d’afectació per l’ERTO es percebrà la prestació extraordinària per desocupació vinculada a l’ERTO. Tot això, sense perjudici que, posteriorment, el treballador pugui tornar-se a acollir a la prestació extraordinària especial per al fix discontinu.

D’acord amb l’anterior, se sol·licita prorrogar la prestació extraordinària especial que el Govern dona als treballadors fixos discontinus fins al 30 de setembre de 2021, de manera que quedarà suspesa en tant els fixos discontinus estiguin afectats pels ERTO o incorporats efectivament al seu lloc de feina.

Aquesta pròrroga permetrà a les persones treballadores amb contracte fix discontinu seguir tenint una protecció fins i tot després que l’empresa doni per acabada la seva activitat en aquesta temporada turística, per manca de demanda en els darrers mesos de l’any.

De cara a contribuir al manteniment de les empreses i evitar descapitalitzacions indesitjades, també se sol·licita establir exoneracions en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En aquests moments de conjuntura econòmica canviant, on l’activitat prevista del sector és encara incerta en aquests propers mesos, es fa necessari que les empres puguin disposar de mecanismes que evitin incórrer en processos de descapitalització causats per haver de fer front a despeses elevades.

 

En aquest sentit, les Illes Balears plantegen un sistema d’exoneracions que vagin compassats amb el procés de represa de l’activitat. És per això que es planteja que s’incentivi -via exoneracions majors- la reincorporació del major nombre de persones possibles al seu lloc de treball i, per tant, que els percentatges d’exoneracions siguin més elevats per als llocs de feina en actiu en detriment dels que es troben en ERTO.

 

  • Finalment, la Mesa de Diàleg social ha sol·licitat també mesures de protecció del col·lectiu d'autònoms, tenint en compte l'especial importància d’aquest grup de treballadors en el teixit productiu i social de les Illes Balears. En relació a la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als autònoms de temporada, se sol·licita la flexibilització i adaptació dels requisits a la realitat de les Illes Balears, tant pel que respecta als dedicats a l'activitat turística, com aquells que desenvolupen activitats de temporada en altres períodes de l’any.