torna

Detall de la notícia

Ajornament quotes fraccionades de les places turístiques 2021

En data 12 de juliol de 2021, la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha acordat la possibilitat d’ajornar sense interessos, i amb sol·licitud prèvia a l’efecte per part dels interessats, l’import de la quota fraccionada i domiciliada de les places turístiques corresponent a l’any 2021, atorgant un any de pròrroga, mitjançant Resolució del president del Consorci.

Aquestes sol·licituds es podran presentar davant el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics en els termes previst a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Butlletí Oficial de l’Estat número 236, de 2 d’octubre de 2015) i resta de normativa vigent, fins la data del 10 d’agost de 2021.