torna

Detall de la notícia

PREGUNTES FREQÜENTS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER FER FRONT ALS INCOMPLIMENTS DE LES DISPOSICIONS DICTADES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19

Quan me varen posar la denúncia vaig donar una adreça incorrecta a l’efecte de notificacions. Com la puc canviar?


Heu de representar una sol·licitud a l’Administració que us va posar la denúncia o, si ja heu rebut la notificació d’inici de l’expedient sancionador, a la Direcció General d’Emergències i Interior, en la qual heu de demanar la modificació de l’adreça i indicar les dades següents:


Nom i llinatges de la persona denunciada

DNI de la persona denunciada

Data de la infracció

Data de la denúncia

Nova adreça a l’efecte de notificacions (incloent-hi una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte)

 

 

 


M’han posat una denúncia i he esmenat la deficiència. A qui ho he de comunicar?


Ho heu de comunicar a l’Administració que us ha posat la denúncia. Si ja heu rebut la notificació de l’inici de l’expedient sancionador també heu d’enviar un correu electrònic a instructorscovid19@caib.es indicant el número d’expedient.


Heu de tenir en compte que l’esmena de deficiències no implica que la vostra denúncia quedi sense efecte i que la Direcció General d’Emergències i Interior tramitarà les denúncies que li remetin les diferents administracions públiques.

 

 

 


M’han posat una denúncia. Quan puc efectuar al·legacions?


El procediment sancionador no comença amb la denúncia sinó que s’inicia amb la notificació de la resolució d’inici del procediment.


Per això, una vegada que us hagin notificat la resolució d’inici del procediment sancionador, podreu aportar en el termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la resolució esmentada, les al·legacions, documents o informacions que estimeu convenients i, si escau, proposar prova indicant els mitjans que vulgueu fer servir.


Recordau que són quinze dies hàbils. D’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:


2. Sempre que per llei o, en el dret de la Unió Europea no s’expressi un altre còmput, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

 

 

 


Com puc contactar amb la persona instructora del procediment sancionador?


Per contactar amb la persona instructora del procediment sancionador heu de trametre un correu electrònic a instructorscovid19@caib.es especificant les dades següents que consten a la resolució d’inici que us han notificat:

 

núm. expedient

nom i llinatges de la persona denunciada

data d’infracció

persona instructora del procediment

motiu del correu

telèfon de contacte


La vostra sol·licitud es trametrà a la persona instructora i posteriorment rebreu un correu de resposta, si és necessari.

 

 

 

 

Import de la sanció


A la resolució d’inici del procediment sancionador hi ha la proposta de sanció en la qual consta l’import exacte.


Mentrestant, heu de tenir en compte que s’apliquen els articles 6 a 8 del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19:

Article 6. Sancions

1. A les infraccions molt greus els correspon una sanció de multa entre 60.001 i 600.000 euros.

2. A les infraccions greus els correspon una sanció de multa entre 3.001 i 60.000 euros.

3. A les infraccions lleus els correspon una sanció de multa entre 100 i 3.000 euros.

4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’incompliment de l’obligació d’ús de mascaretes i l’incompliment de la prohibició de consumir tabac i assimilats només es pot sancionar, com a màxim, amb una multa de 100 euros.

Article 7. Sanció accessòria

1. En els casos d’infraccions molt greus i en consideració a les circumstàncies que es presentin, pot imposar-se, a més de la multa i com a sanció accessòria, el tancament del local o l’establiment on s’hagi produït la infracció, o la prohibició de realitzar-hi l’activitat durant el termini màxim de tres anys.

2. El local o l’establiment ha de romandre tancat durant tot el termini que es fixi en la resolució, amb independència dels canvis de titular que es puguin produir.

3. Quan les infraccions previstes als articles 3.b) i 4.b) es produeixin en un immoble donat d’alta com a habitatge destinat a estades turístiques, es pot imposar, a més de la multa i com a sanció accessòria, la prohibició de la comercialització turística d’aquest habitatge durant el termini màxim de tres anys.

Article 8. Gradació de les sancions

Les sancions que s’imposin han de ser graduades tenint en compte la naturalesa de la infracció i les circumstàncies concurrents, atesos especialment els criteris següents:

a) La transcendència del dany o el perjudici causat a la salut pública.

b) El nombre de persones afectades.

c) La intencionalitat.

d) El benefici obtingut com a conseqüència de la infracció.

e) La reincidència, quan no s’hagi tengut en compte per tipificar la infracció.

f) La posició de l’infractor en el mercat.

g) La categoria de l’establiment o les característiques de l’activitat.

 

 

 

 

Es pot reduir l’import de la sanció?


Amb la resolució d’inici del procediment sancionador rebreu el document de d’autoliquidació 046 perquè pugueu pagar voluntàriament abans de la resolució definitiva i així, acollir-vos a la reducció del 20 % de l’import de la sanció.

També us podeu acollir a una reducció d’un 20 % addicional de l’import de la sanció, si reconeixeu la vostra responsabilitat i desistiu o renunciau de forma expressa a presentar recursos administratius contra la sanció.

Heu de tenir en compte que, si pagau voluntàriament abans d’haver rebut la resolució definitiva per poder obtenir la reducció del 20 % de l’import de la sanció, en aquest cas no podreu sol·licitar el fraccionament del pagament.

 

 

 

 

Puc sol·licitar fraccionar el pagament de l’import de la sanció ?


Només en determinats casos i amb el compliment previ de certs requisits.

El fraccionament de la sanció implica la pèrdua del 20 % de reducció per pagament anticipat.

Només es pot sol·licitar el fraccionament una vegada que hagi conclòs el procediment administratiu (quan hi hagi resolució final).

El fraccionament del pagament s’ha de sol·licitar al director general d’Emergències i Interior.

 

 

 


És possible substituir la multa pecuniària per la prestació de serveis a la comunitat?


No és possible substituir la multa pecuniària per la prestació de serveis a la comunitat.

 

 

 

 

L’import de la sanció es pot pagar via web?


Si, podeu pagar la sanció mitjançant el document d’autoliquidació que se us ha adjuntat amb la resolució d’inici del procediment sancionador, o bé fer el pagament de la sanció mitjançant la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes balears (ATIB): 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10832

En cas que la pàgina no es carregui correctament o bé no vos enviï al lloc de pagament de sancions per infraccions COVID-19, heu de seguir l’itinerari següent:


Pàgina principal de l’ATIB https://www.atib.es

1. Pitjau sobre «Tributs autonòmics».

2. Cercau «Gestions i pagaments per via telemàtica» i pitjau sobre «Pagament i/o impressió de tributs i altres ingressos no tributaris autonòmics».

3. Pitjau sobre «Continuar» (ho podeu trobar en la part inferior de la pàgina, al final del text).

4. Triau el model 046 i pitjau-lo.

5. Del llistat d’organismes, triau «Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat».

6. Pitjau sobre «Taxa de quota variable i altres ingressos».

7. Pitjau «Pagament de sancions per infraccions COVID-19.

 

 

 

 

Recursos administratius i termini per interposar-los


Si la persona denunciada s’ha acollit a la reducció del 20 % per reconeixement de la responsabilitat i desistiment o renúncia expressa a presentar recursos administratius contra la sanció, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma contra la resolució de finalització del procediment sancionador, que exhaureix la via administrativa (d’acord amb els article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 


Si la persona denunciada NO s’ha acollit a la reducció del 20 % per reconeixement de la responsabilitat i desistiment o renúncia expressa a presentar recursos administratius contra la sanció; es pot interposar:

 


  •   Un recurs potestatiu de reposició davant el director general d’Emergències i Interior, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació contra la resolució de finalització del procediment sancionador (d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015.
  •   O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998).