torna

Detall de la notícia

Cita prèvia Registre presencial del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

S’INFORMA QUÈ, A PARTIR DE DILLUNS 6 DE JULIOL, EL REGISTRE PRESENCIAL DEL CONSORCI BORSA D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS FUNCIONARÀ ÚNICAMENT AMB CITA PRÈVIA, EN EL SEU HORARI HABITUAL, DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 9 A 14 HORES.

PER A DEMANAR CITA PODEU CRIDAR AL NÚMERO 971176600, Extensions 62817 i 62516 o mitjançant correu electrònic a l'adreça coordinacion@sgtturis.caib.es Només 1 persona per visita.

 

NOMÉS S’ATENDRÀ PRESENCIALMENT A LES PERSONES FÍSIQUES INTERESSADES O ALS SEUS REPRESENTANTS, SEMPRE QUE AQUESTS NO PERTANYIN A CAP COL·LECTIU OBLIGAT A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ EN ELS TERMES QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 14 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ÉS A DIR:

-Les persones jurídiques I Les entitats sense personalitat jurídica. 

-Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 

-Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

AQUESTS COL·LECTIUS HAURAN D’ADREÇAR-SE AL CONSORCI PER MITJANS ELECTRÒNICS

NO S’ATENDRÀ PRESENCIALMENT A LES PERSONES FÍSIQUES QUE HAGIN MARCAT LA CASELLA DE RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS A LA SOL·LICITUD D'ADQUISICIÓ DE PLACES

EN TOTS ELS CASOS DE SOL·LICITUD PER MITJANS ELECTRÒNICS, AQUESTA S’HAURÀ DE PRESENTAR AL REGISTRE ELECTRÒNIC I INCLOURE A LA MATEIXA UNA ADREÇA ELECTRÒNICA DE CONTACTE I A EFECTE DE NOTIFICACIONS

TOTES LES CONSULTES ES RESPONDRAN PER TELÈFON, AL 971176600, EXT. 62817 i 62516 I PER CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA coordinacion@sgtturis.caib.es