torna

Detall de la notícia

Històric: Informació pública en relació al nou esborrany del Projecte de decret pel qual es regulen els informes d'avaluació dels edificis i el seu Registre

Aquest Decret té per objecte regular el contingut i formalització de l’informe d’avaluació de l’edifici i el llibre de l’edifici a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

L’informe d’avaluació de l’edifici és el document, subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acredita l’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici, de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització de l’edifici i la certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

El llibre de l’edifici està format pel conjunt de documents que acrediten l’estat de conservació, i conté les instruccions o recomanacions d’ús i de manteniment que permetran allargar-ne la vida útil i evitar-ne la degradació.

La resolució per la qual es sotmet a informació pública i audiència de la ciutadania el nou esborrany del projecte de decret  pel qual es regulen els informes d’avaluació dels edificis i el seu Registre s’ha publicat al BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (carrer de la Palma, 4, de Palma), o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Arquitectura i Rehabilitació.

Igualment es poden presentar  al·legacions telemàticament mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.