torna

Detall de la notícia

Règim de les activitats no permanents.

Disposició transitòria tercera Llei 6/2019, de 8 de febrer.

Fins que la normativa autonòmica no s’adapti al previst en el Reial decret 393/2007, de 27 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin originar situacions d’emergència, i als efectes de fixar el règim jurídic de les activitats no permanents regulades a Llei 6/2019, de 16 de febrer, regeixen les següents regles:
a) Les activitats no permanents tenen la consideració de majors quan superin alguns dels llindars prevists a l’annex I del Reial Decret 393/2007.
b) L’administració atorgant ha de comunicar les autoritzacions d’activitats no permanents menors a la conselleria competent en matèria d’emergències amb una antelació mínima de 5 dies a la seva execució. Aquesta comunicació ha de contenir com a mínim la identificació de la persona responsable de l’activitat i els mitjans de contacte amb ella, el nombre màxim d’usuaris, l’emplaçament i la relació de mitjans relatius a la seguretat dels usuaris que es preveuen per a l’activitat.

La comunicació es farà emplenant el model de comunicació que se us proporciona i es presentarà a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) per part de l'administració atorgant de la llicència de l'activitat.