torna

Detall de la notícia

Històric: Informació pública del projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre d'habitatges de grans tenidors i el procediment de cessió obligatòria per part de grans tenidors

Aquestes disposicions del projecte de decret tenen per objecte adequar el termini de la cessió dels habitatges desocupats de grans tenidors a l'establert en el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, publicat el passat dia 18 de desembre, i regular transitòriament fins que no es desenvolupi reglamentàriament la Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears , en concret:

  • Modificar l'article 18.1 en relació al termini de la cessió.
  • L'adjudicació de l'ús de l'habitatge protegit per part de cooperatives d'habitatges en cessió d'ús.
  • Els preus màxims de venda i de renda i límits màxims d'ingressos familiars per a habitatge protegit.

La resolució per la qual se sotmet a informació pública l'article 18.1 i les disposicions transitòries primera i quarta del del projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre d'habitatges de grans tenidors i el procediment de cessió obligatòria per part de grans tenidors s'ha publicat en el BOIB núm. 7, de 15 de gener de 2019.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (c. de la Palma, 4, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i han d’anar adreçades a la Direcció general d’Arquitectura i Habitatge.

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.