torna

Detall de la notícia

Acord pel procediment per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l'Institut Balear de la Natura

Aprovat per la comissió paritària en sessió de 14 de novembre de 2018, modificat en comissió paritària de dia 30 de juny de 2021, en aplicació de l’article 21 del conveni col·lectiu actualment vigent