torna

Detall de la notícia

Informació pública del projecte i estudi d'impacte ambiental de Ca Na Putxa

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE L’ÀREA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE CA NA PUTXA, CONSISTENT EN LA PLANTA DE TRIATGE DE RSU I TRACTAMENT DE MATÈRIA ORGÀNICA

Es sotmet a informació pública el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de l’activitat corresponent a la sol·licitud de modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de l’Àrea de tractament de residus de Ca na Putxa, consistent en la Planta de Triatge de RSU i tractament de matèria orgànica (d’acord amb el que disposa l’article 15 del Reial Decret 815/2013, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental), per tot això:

S’obre un termini d’informació pública de 15 dies (segons Resolució de tramitació d’urgència del procediment de modificació substancial de l’AAI de l’Àrea de tractament de residus de Ca na Putxa, consistent en la Planta de Triatge de RSU i tractament de matèria orgànica, i del corresponent procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària de data 18 de juliol de 2018) comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada en el carrer Gremi de Corredors, 10, de Palma i a la seu electrònica de la CMAIB (http://cmaib.caib.es) i formulin, si escau, les al·legacions que considerin oportunes.

Palma, 25 de juliol de 2018

President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Antoni Alorda Vilarrubias