vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3880172

Actes de la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

La Junta Rectora és l'òrgan superior del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, i està formada per: la persona que ocupa la presidència; la persona que ocupa la vicepresidència; i dotze vocals.

En virtut de l'article 12 dels estatuts del consorci (BOIB número 54, de 14 d'abril de 2009), les funcions que corresponen a la Junta Rectora són: aprovar el pla anual d'actuació, el pressupost anual, la memòria anual d'activitats, la liquidació de comptes i el compte general, aprovar la censura de comptes, acordar l'admissió de nous membres o l'expulsió dels existents, desenvolupar la gestió econòmica i administrativa del consorci, administrar els béns i drets del consorci, exercir accions judicials o administratives, acordar la formalització d'operacions de crèdit i deute, entre d'altres.

En aquesta plana web es podran consultar totes les actes de les sessions de la Junta Rectora. La darreres sessions varen tenir lloc dia 26 de juny de 2018 i 3 de juliol de 2018, destacant l'aprovació de la nova convocatòria d'inversions per a projectes adreçada als ajuntaments i amb un pressupost de 10.600.000 €, i l'acord d'aprovació dels nous preus per a les places d'allotjament turístic i l'acord de reserva de places turístiques per a allotjaments turístics. A aquestes sessions es va comptar amb l'assistència d'HABTUR com a nou membre vocal.

Documentos