torna

Detall de la notícia

Modificació de l'Ordre del conseller de 12 de juliol de 2016 per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions FEDER 2014-2020

Informació pública en relació al projecte d’ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de l’Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 12 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions que preveu el Programa Operatiu FEDER 2014-2020

L’objecte de la modificació d’aquesta Ordre és ampliar els criteris de les bases reguladores (que es varen publicar el 14 de juliol de 2016 al BOIB núm. 89) que han de regir la concessió d’aquestes subvencions. Es considera oportú i necessari incloure als requisits dels beneficiaris a aquells ens locals que, en virtut de convenis o altres títols de cessió, gaudeixen de l’ús d’immobles que no són de la seva propietat, i pretenen realitzar les actuacions susceptibles d’ajuda, d’acord amb les tipologies que s’assenyalen a l’Ordre i que es poden emmarcar en l’Objectiu Específic 6.3.1: “Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural” del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

L’expedient i el text d’aquesta modificació es poden consultar a les dependències del Departament d’Arquitectura de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, ubicades al passeig del Born, 17, 4a, 07012, de Palma. Així mateix, el text de la modificació de l’Ordre està disponible a la pàgina web de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.

Podeu presentar les al·legacions a la mateixa seu de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana.