torna

Detall de la notícia

Imatge 3218987

Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025

La Mesa del Diàleg Social ha aprovat el Pla d’Indústria de les Illes Balears, elaborat després de l’aprovació, el passat mes de juliol, de la Llei d’Indústria de la Comunitat. Els principals objectius d’aquest pla –la vigència del qual és 2018-2025- són la creació de les condicions necessàries per a la consolidació de les empreses instal·lades a les Illes, així com la creació i implantació de noves empreses, que contribueixin a la regeneració del teixit industrial.

El Pla d’Indústria, que té un pressupost general de 105 milions d’euros (2018-2025), afavoreix la creació de llocs de feina estables, amb bons salaris  i de qualitat. Ajuda a les empreses a incrementar la seva competitivitat i productivitat, amb una aposta decidida per la qualitat, la modernització i el valor afegit.

Reptes fonamentals del Pla d’Indústria: la creació de 3.000 nous llocs de feina i que el 20% de les empreses industrials duguin a terme processos d’exportació de la seva producció.

La Direcció General de Política Industrial ja té pressupostats 12,5 milions d’euros adreçats a diverses línies d’inversió per enfortir el sector.

Altres reptes
Els reptes fonamentals del document aprovat avui són, entre altres, l’increment del pes del sector industrial en el Valor Afegit Brut (VAB) de les Illes Balears fins arribar al 9%l. També es vol aconseguir una inversió productiva total en millores tecnològiques dels processos industrials de 150 milions d’euros; la creació i consolidació de 12 clústers industrials que agrupin de forma activa a més de 600 empreses; i l’increment de la transformació digital del sector secundari per a escometre el desafiament de la indústria 4.0 i, finalment..

Set línies d’actuació per guanyar pes industrial
El pla ha estructurat totes les actuacions a desenvolupar en set línies d’acció: acceleració tecnològica i innovació (25 milions d’euros), finançament i millora de l’entorn institucional (15 milions), formació en capital humà i ocupació de qualitat (30 milions), internacionalització d’empreses industrials (13 milions), foment dels clústers industrials (5 milions), sòl industrial, logística i recursos energètics (7 milions) i vigilància, seguiment i anàlisi (7 milions).

Més d’ajuts per a la modernització
Entre les actuacions més destacades cal esmentar l’establiment de línies d’ajuts i subvencions a la modernització tecnològica i digital, amb subvencions per a la renovació i adquisició d’equipaments industrials, inclosos els sistemes d’impressió digital, de producció distribuïda, la gestió automatitzada d’estocs i altres eines informàtiques.
El pla impulsa també el disseny com a un element innovador i diferencial, i ofereix pautes d’acompanyament, assessoria i accés al finançament per a empreses en processos de digitalització i de transformació digital, com a passa prèvia a la Indústria 4.0.

Vies de finançament més àgils
També s’obriran programes de suport empresarials, com és la creació d’un programa d’avals tècnics i financers per a PIMES tractores, des de la potenciació d’ISIBA, ampliant el seu capital i la seva capacitat per a la concessió d’avals.
Un altre punt important també és la reestructuració d’empreses amb dificultats, amb la posada en marxa d’instruments financers per a impulsar un gir a les empreses que necessitin reorientar el seu negoci i programes d’assessorament per plantejar solucions a cada cas.

Millor formació en capital humà
Un aspecte fonamental del pla d’indústria també és la millora en la formació en capital humà i en l’ocupació de qualitat. En aquest sentit, el pla preveu potenciar els programes de formació dual en els entorns productius industrials definits com a prioritaris, així com programes específics de formació professional per a ocupats i per a desocupats. Es tracta d’una vertadera aposta per a la millora de la formació, que ha de redundar en la qualitat i en l’excel·lència en l’àmbit industrial.

Internacionalització com a via de creixement
El pla reforça el suport a l’exportació i a la internacionalització progressiva del teixit empresarial, com a un dels elements de millora de la competitivitat imprescindibles per créixer. En aquest sentit, es reforça la promoció exportadora, amb accions de finançament i cooperació internacional; també es dissenyen accions per a la captació d’inversió exterior cap a les Illes Balears.

Clusterització per a crear sinergies
El foment dels clústers industrials a les Illes esdevé un treball permanent en aquelles empreses que comparteixen reptes estratègics per superar determinades barreres competitives. En aquest sentit, el pla preveu crear i consolidar 12 clústers industrials que han de contribuir a la millor gestió d’unes 600 empreses industrials.

Polítiques de sòl industrial
S’estableixen línies d’ajudes per al trasllat a sòl industrial de les zones urbanes i per a l’adquisició de sòl industrial. El pla també incideix en la intervenció en matèria d’eficiència energètica i recursos, per mitigar els desavantatges comparatius de l’estructura energètica a les Illes, i es crearan plataformes conjuntes de compra i millora de les operacions logístiques.
Finalment, el pla preveu la creació d’un observatori industrial per a fer seguiment de les mesures, que comptarà amb el diàleg i col·laboració permanent dels agents econòmics i socials de les Illes.

Àmbit d’incidència
Des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través del mapping de clusters de les Illes Balears, s’han determinat set sectors estratègics, per la seva elevada especialització, valor afegit, potencial de creixement i alt component industrial, on el Pla tindrà major incidència. Aquests sectors són el nàutic, l’aeronàutic, la moda, l’hàbitat, l’alimentació, la indústria de la cultura i la indústria tecnològica.