vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 287396

Treballs amb risc d'exposició a amiant

Registre d'empreses amb risc d'amiant. RERA.

Totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del R.D. 396/2006, de 31 de març, per a l'Avaluació i Prevenció de Riscos relacionats amb l'Exposició a l'Amiant, s'han d'inscriure en el Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA) que hi ha en els òrgans corresponents de l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals.
 
Per a la inscripció, modificació o baixa en el RERA d'Illes Balears haureu d'emplenar els formats adjunts i presentar-los de manera presencial al registre de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral situat a la plaça Son Castelló, 1 de Palma o a qualsevol de les següents oficines de registre (feu clic aquí per obtenir el llistat d'oficines) ( http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10050410524913563635&lang=CA&cont=18436 )

Comunicació d'inici de treballs.

La informació a l'autoritat laboral respecte de les dates d'inici de treballs amb risc d'exposició a amiant, un cop aprovat el corresponent pla de treball, s'haurà de dur a terme amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils i amb caràcter previ a l'inici de treballs a través del format adjunt. En els casos de comunicació de treballs relatius a actuacions emmarcades dins plans generals, la comunicació es realitzarà amb l'anterioritat que les citades actuacions permetin. 
 
La comunicació d'inici de treballs es realitzarà de forma prioritària a través del fax: amiant@dgtreslab.caib.es
 
Normativa i documentació.