torna

Detall de la notícia

Imatge 2350169

El Consell de Govern aprova els Estatuts del SOIB per adapatar-los a la Llei del sector públic instrumental

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, ha aprovat els Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per adaptar-la a la Llei del sector públic instrumental de regulació de l'organització, el règim i el funcionament de les institucions pròpies i les competències executives en la legislació del treball i de la formació professional contínua. D'aquesta manera, el SOIB disposa d'opcions com la gratuïtat de l'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats o la competència per declarar els centres propis.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears és un organisme autònom, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la Conselleria d'Economia i Competitivitat. La seva finalitat primordial és la planificació, la gestió i la coordinació de les polítiques actives d'ocupació, amb funcions concretes d'informar, orientar i fer d'intermediari en el mercat laboral. A més, fomenta l'ocupació en tots els vessants i desenvolupa la formació professional per a l'ocupació.

El SOIB elabora anualment un programa d'actuació en el qual indica els objectius per a l'exercici corresponent, les aportacions o els recursos que esperi obtenir per finançar les seves activitats i les inversions que es faran, de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica vigent en matèria de finances de la Comunitat Autònoma i les lleis de pressuposts generals de les Illes Balears de cada exercici.