torna

Detall de la notícia

Les persones que tenguin un certificat de professionalitat de nivell 2 podran obtenir el títol d'FP de grau mitjà

Les persones que es trobin cursant o estiguin en possessió d’un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 i que estiguin interessades a obtenir el títol d’FP de grau mitjà corresponent han de sol·licitar plaça al cicle formatiu en la modalitat presencial o en la modalitat a distància i, en ser admès, demanar a la secretaria del centre educatiu la convalidació dels mòduls del CP amb els mòduls d'FP.

D’aquesta manera, les persones en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 només han de cursar els mòduls no convalidats i fer el mòdul de l'FCT (Formació en Centres de Treball, del qual estan exempts si acrediten 365 dies d'experiència laboral relacionada). Una vegada superats aquests mòduls, podran sol·licitar el títol corresponent d’FP de grau mitjà.

En general els mòduls que necessiten són els mòduls de Formació i orientació laboral (FOL) i el d’Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). En el cas concret dels alumnes de CP de Serveis en Restauració també han de fer el mòdul de Tècniques de comunicació en restauració (TCR).

Els requisits acadèmics per poder accedir a cursar els mòduls d'FP són els següents:

- Residir en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Tenir la nacionalitat espanyola; el certificat de registre de ciutadania comunitària; la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea; ser titular d’una autorització en vigor de residència, o de residència de treball a Espanya.

- Tenir els requisits acadèmics per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà:

  • Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
  • Títol de tècnic/tècnic auxiliar
  • Haver cursat segon de BUP; el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM); els ensenyaments d’Arts aplicades i oficis artístics: el tercer curs del Pla de 1963, o el segon de comuns experimentals, o altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb alguns dels anteriors.
  • Haver superat una prova d’accés a cicles de grau mitjà, a estudis superiors o a estudis equivalents.

Per a més informació sobre el procés d’admissió o per consultar l’oferta formativa d’FP, us podeu dirigir a la pàgina web del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&cont=68002

Pel que fa a informació sobre el procés de sol·licitud d’admissió en la modalitat a distància us podeu dirigir a la pàgina web:      

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M14

 Cal destacar que la matrícula d’aquests ensenyaments, ja sigui en la modalitat presencial o a distància, és gratuïta, però el material i els llibres van a compte de l'alumnat.

 Finalment, recordar a les persones majors de 22 anys que tinguin acreditades les unitats de competència professional incloses en una formació professional bàsica, bé mitjançant certificats de professionalitat de nivell 1 o bé mitjançant el procediment d’avaluació i d’acreditació establert, poden sol·licitar a l’Administració educativa el títol professional bàsic, que els permetrà accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família.