torna

Detall de la notícia

Imatge 5611081

INFOBAL

Aquest Pla Especial té per objecte establir l’organització jeràrquica i funcional, així com els procediments d’actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals correspon al Govern de les Illes Balears, i els que puguin ser-hi assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les emergències per incendis forestals, en el seu àmbit territorial, i reduir els riscs per a les persones, els béns i el medi ambient.

L’INFOBAL té com a objecte garantir una resposta coordinada, àgil i eficaç de totes les administracions públiques per fer front als incendis forestals i les emergències derivades d’aquests que s’originin en l’àmbit territorial de les Illes Balears, així com l’establiment de mesures preventives i la seva observança.