torna

Detall de la notícia

Imatge 2960638

SEVESO

La Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996, relativa al control dels riscs inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, estableix normes per a la prevenció dels accidents greus que podrien resultar de determinades activitats industrials i la limitació de les seves conseqüències per a la salut humana i el medi ambient.

No obstant això, el 24 de juliol de 2012, es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 relativa al control dels riscs inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, que modifica Directiva 96/82/CE i la deroga ulteriorment.

Arran de la publicació de la nova Directiva 2012/18/UE, amb la inclusió del fuel com a producte derivat del petroli, aquesta es va transposar a l'ordenament jurídic estatal amb el Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en els quals intervenguin substàncies perilloses (BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 2015).

Per totaixò, les instal·lacions afectades per la Directiva d'accidents greus en el seu nivell superior existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, són les següents:

 - Instal·lació d'emmagatzematge d'hidrocarburs líquids CLH, SA, Son Banya ( terme municipal de Palma ).

 - Factoria de gas liquiat del petroli (GLP) de Repsol Butano, SA, ( terme municipal d' Alcúdia ).

 - Instal·lació d'emmagatzematge d'hidrocarburs líquids CLH, SA, Maó ( terme municipal de Maó ).

 - Subestació de gas liquat del petroli (GLP) Repsol Butano Eivissa ( terme municipal de Santa Eulària des Riu ).

 - Central tèrmica Alcúdia " es Murterar " ( terme municipal d'Alcúdia ).

 - Subestació de Repsol Butano, SA, Maó ( terme municipal de Maó ).

Les instal·lacions esmentades anteriorment requereixen d'un Pla d'Emergència Exterior ( PEE ) elaborat per la direcció general competent en matèria d'emergències i protecció civil i homologat per la Comissió Nacional de Protecció Civil del Ministeri d'Interior.

Les quatre primeres instal·lacions de la llista disposen actualment d'un Pla d'Emergències Exterior.

En relació amb l'elaboració del PEE de la Central tèrmica Alcúdia " es Murterar ", i segons el que esmenta el punt 4 de l'article 13 del Reial decret 840/2015, l'autoritat competent de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha decidit, atesa la informació continguda en l'informe de seguretat de la central tèrmica esmentada, que les disposicions de l'apartat 1 de l'article 13 esmentat,  relatives a l'obligació d'establir un Pla d'Emergències Exterior, no s'apliquin degut a que l'abast de les hipòtesis accidentals de la central tèrmica no superen els límits de la instal·lació.

Respecte a la Subestació de Repsol Butano, SA, Maó, el seu PEE serà elaborat per la direcció general competent en matèria d'emergències i Protecció Civil en el termini establert en el Reial decret 840/2015, quan l' Administració hagi informat favorablement sobre la documentació que li exigeix la Directiva SEVESO al titular.

En virtut de la normativa abans esmentada, l'autoritat competent farà pública la informació sobre els perills, efectes i mesures de comportament en cas d'accident greu a la Subestació de Repsol Butano, SA, Maó.

Així doncs, els enllaços que trobareu a continuació responen a les determinacions de seguretat i publicitat recollides a l'article 15 del RD 840/2015.